主题:【原创】周易洗心录 -- 东学西读岛主

新兵营地 导读 复 52 阅 11845

O 3-万年的期刊 1 东学西读岛主 字2030 2018-12-26 18:08:07
O -- 东学西读岛主 待认可未通过。 偏要看 耗株钱:1
O 6-你才朴素 2 东学西读岛主 字778 2018-12-28 06:05:06
O 試解圣人不烦卜筮 6 东学西读岛主 字1241 2018-12-28 11:22:32
O 正是 东学西读岛主 字0 2018-12-28 12:25:36
O 是中国特色没错 东学西读岛主 字36 2018-12-28 12:51:36
O 岛主,别光说结论啊 1 回车 字60 2018-12-28 20:39:20
O 不能胥匡以生,卜稽曰其如台? 2 回车 字1134 2018-12-28 21:50:40
O 啊? 东学西读岛主 字30 2018-12-29 03:00:49
O 我们学爱因斯坦质能方程式,确实知道结论就可以,因为 1 回车 字103 2018-12-29 03:30:07
O 这个这个 1 东学西读岛主 字18 2018-12-29 03:35:15
O 花表歉意,对岛主的敬佩如滔滔江水连绵不绝 1 回车 字0 2018-12-29 03:52:38
O 不要不要 东学西读岛主 字27 2018-12-29 04:31:59
O 7-潜龙与坚冰 8 东学西读岛主 字3043 2018-12-29 12:19:24
O 看到这个系列还是提醒一下,对《易》从根源都错了,旁征博引 履虎 字352 2018-12-30 02:13:08
2018-12-26 18:08:07
4384421 复 4383580
东学西读岛主东学西读岛主`109853`https://upload.jianshu.io/users/upload_avatars/1972950/a6379c953996?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/1/w/300/h/300`70`1378`1010`13363`从六品上:奉议郎|振威校尉`2018-08-20 07:58:57`0
3-万年的期刊 1

包括《周易》在内的整个易体系(即老百姓口中泛指的《易经》),更像是一部一万年的期刊,历朝历代和各行各业都不断在这部期刊上增添自己的文章。它的初期是《周易》,然后是汉朝(包括魏晋)的易学,之后是宋朝的易学(高峰),最后是明清的易学。它的应用领域不断扩大,包括政治决策(卜筮),军事运筹(模式化运算),建筑规化(如宫室选址),工程科技,中医理论,武术理论,民间算命等等。在哲學思想上则有儒家的易學,道家的易学,甚至有佛家的易学。

这部大型期刋上,各家的文章巧妙各有不同,甚至原理都有极大的差異,如果误以为有一个唯一的至髙至妙的正宗易理,那就错了。 比如中医和武术中的易理相差就很大。

整个广义易经的大期刊中,最初集结成册的《周易》又是一部小期刊.

『伏羲《易》自是伏羲《易》, 文王、周公《易》自是文王、周公《易》,孔子《易》自是孔子《易》。』--朱熹

《周易》不仅仅分《经》和《传》,在《经》之中还分伏羲思想,文王思想,和周公思想,各種思想互相之间差别本身就非常之大。其中伏羲部分,很可能是结绳记事的产物,其功能是信息记录和传达,在这个意义上,我们甚至 不能说《周易》最初就是一部卜筮之书,因为卜筮,不过是该期刊中某一期的主题,而并非第一期。 《周易》中的一部分内容不仅仅是创自商周之际,其中的伏羲部分,即八卦符号部分起自远古。至于伏羲这一部分同连山和归藏是否同源,则不得而知。我的观点是这部期刊不包括连山和归藏,因为这两者虽然同周易有一定的相似性,但其体系与周易有较大的差异,而最主要的原因更是因为是连山和归藏对于今天的文明几乎没有什么直接的影响。


  • 本帖 2 回复
最后于2019-01-31 06:21:17改,共2次;
2018-12-26 18:08:07
2018-12-28 06:05:06
4384691 复 4383580
东学西读岛主东学西读岛主`109853`https://upload.jianshu.io/users/upload_avatars/1972950/a6379c953996?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/1/w/300/h/300`70`1378`1010`13363`从六品上:奉议郎|振威校尉`2018-08-20 07:58:57`0
6-你才朴素 2

开始学辨证法的时候,被告知说阴阳是朴素的辨证法,然后学了矛盾论,又有世界是普遍矛盾的,世界是一分為二的,矛盾的,斗争的之说。矛盾论是我的哲学启蒙,并长期成为我的思想武器,唯一的武器。

学易之后,才知道,阴阳并不朴素,阴阳比矛盾论复杂。

首先矛盾论停止于二元,而两分法则有四,有八,有无穷。。。

其次阴阳是多维的:具体的维度包括升降(方向)、分合、施承等等,特别是阴阳有体有用,有动有静。

再者, 如朱熹说,阴阳只是一气,并不是有一个阴另有一个阳。这与矛盾的对立统一是两回事。

总之,两分是基础,而奥妙有无穷。。。怎一个朴素能抹煞


  • 本帖 1 回复
最后于2019-01-31 07:04:43改,共1次;
2018-12-28 06:05:06
2018-12-28 11:22:32
4384744 复 4383954
东学西读岛主东学西读岛主`109853`https://upload.jianshu.io/users/upload_avatars/1972950/a6379c953996?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/1/w/300/h/300`70`1378`1010`13363`从六品上:奉议郎|振威校尉`2018-08-20 07:58:57`0
試解圣人不烦卜筮 6

惠王知志,夏书曰,官占,唯能蔽志,昆命于元龟,其是之谓乎,志曰,圣人不烦卜筮,惠王其有焉。

我的译文:惠王清楚自己的內心。《夏书》说:“占的原理(官),是在看不清楚(蔽)自己內心的时候,借助于元龟。” 说的就是这个意思吧(借助元龟来明心见性)。《志》说:聪明人不需要卜筮,惠王就是一个例子。

我的评论: 这里《夏书》同《尚书·洪范》中箕子的思想是一致的,也就是卜筮是决疑的,是认识自己内心的手段,这里的疑,指的是内心的取舍难决(详见13-狐狸尾巴中关于狐疑的解释)。中庸之道认为,心是可以感知天的。而周语中,志就是内心本心,因此志就是能映射天理的那个心(后世心学即是对中庸的重新阐述)。疑,也就是本心被蒙蔽。圣人是聪明人,中庸认为聪明人生而知之,不需要再凭借外物(元龟)了,故圣人不需要再麻烦、劳烦卜筮了。

杨伯峻先生解蔽为断,在我看来是杨先生不明易理也不懂中庸之道,非关先生学识,而是杨先生为时代局限,在哲学上有所限制造成的。


  • 本帖 1 回复
通宝推:桥上,
最后于2018-12-28 11:48:21改,共1次;
2018-12-28 11:22:32
4384778 复 4384691
回车
岛主,别光说结论啊 1

光说结论的话,恕我直言,等于啥也没说呀。


  • 本帖 1 回复
2018-12-28 20:39:20
2018-12-28 21:50:40
4384790 复 4384744
回车回车`69942`/bbsIMG/face/0000.gif`70`2159`5024`45097`正九品上:儒林郎|仁勇校尉`2011-02-21 00:23:34`0
不能胥匡以生,卜稽曰其如台? 2

也是另外一个角度的例子。

不能解决民生问题,占卜有啥用。

语出《尚书》《盘庚上》

盘庚迁于殷,民不适有居,率吁众戚出,矢言曰:“我王来,即爰宅于兹,重我民,无尽刘。不能胥匡以生,卜稽曰其如台?先王有服,恪谨天命,兹犹不常宁;不常厥邑,于今五邦。今不承于古,罔知天之断命,矧曰其克从先王之烈?若颠木之有由蘖,天其永我命于兹新邑,绍复先王之大业,厎绥四方。

大概意思是,商王盘庚要搬家,群众有意见(可能是听了占卜师的话,此次搬家不吉利),盘庚于是让手下去对群众做宣传,意思是搬家是为了大家好,不让你们受伤害(可能是原来的地方有水患),至于占卜结果,还要从实际出发,不能解决大家民生的占卜,不要太迷信-------这段话属于摆事实讲道理,下一段话是讲历史经验,讲搬家是老传统,都搬了5次了,老传统不能丢,要继承老传统,在新地方让倒下的树木发新芽,让先王大业再上新台阶。


2018-12-28 21:50:40
2018-12-29 03:30:07
4384855 复 4384849
回车回车`69942`/bbsIMG/face/0000.gif`70`2159`5024`45097`正九品上:儒林郎|仁勇校尉`2011-02-21 00:23:34`0
我们学爱因斯坦质能方程式,确实知道结论就可以,因为 1

推理过程即便告诉我们,也没人懂。

莫非兄弟您的结论,与质能方程式类似?


  • 本帖 1 回复
2018-12-29 03:30:07
4384859 复 4384856
回车
花表歉意,对岛主的敬佩如滔滔江水连绵不绝 1
2018-12-29 03:52:38
2018-12-29 12:19:24
4384913 复 4383580
东学西读岛主东学西读岛主`109853`https://upload.jianshu.io/users/upload_avatars/1972950/a6379c953996?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/1/w/300/h/300`70`1378`1010`13363`从六品上:奉议郎|振威校尉`2018-08-20 07:58:57`0
7-潜龙与坚冰 8

在讲什么是潜龙勿用之前,首先需要正名一下什麼是體和用。现在人们理解的体和用,大多源于中学为体西学为用这句话,而从周语的角度出发,那个体用,是错误的用法。

周语是为名词为主的语言,几乎没有动词。原本, 用字的形象就是一条动起来的龙, 在古人的脑子里它即代表动起来的龙又代表龙动起来。龙和用是同一个东西,即同一条龙。

体和用是同一個事物的兩種存在形式。静止有形的存在称作体,运动变化的存在称作用。

体和用翻译成现代汉语可以分別变成好几個词,但每個都不完整,比如体和用也可以分別译成结构和功能,但在哲学上这种译法也已变质了,不完全是古人看问题的角度。最糟糕的译法是将用译成用途或使用,如此则古代哲学思想精妙尽失乃至不可理解。

比如道德经 :

三十辐共一毂,当其无,有车之用。 埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。

这里的用,也是说的运动变化所产生的存在。转动的车轮和车轮的转动所产生的存在,叫作车的用,在这个运动的存在中你是看不清它的体的,但它的运动的存在是由那个静态存在所产生的,周人认为运动运动的存在就蕴藏在静態的存在之中。

当其无,有车之用是说当静止的体看不见了,运动的存在用就显现出来了。翻译成用途或使用就使人理解不了为什么当其无,有车之用。

在易中,一般情况下,用阴代表体,用阳代表用,只有乾卦中有个例外。为了表示阳的用就在阴的体里面(前面易之义帖所述,阳阴乃一气),用最初的阳爻来代表阳的体,辞曰“潜龙勿用”。就是说阳像是一条充满活力的动态的龙(用),它的本身也是有体的,不活动的阳,就像一条潜在深渊中的龙,它的体是看不见的。

与此相对称的是“履霜坚冰至“,是指体开始成形的时候,就像鞋子上的霜,从低微之处开始,变得可见起来。乾卦的第一条爻辞讲的是无形的东东,而坤卦一开始就讲有形的西西。经典物理中有两个概念,一个是能量,另一个是物质。与此相类似(注意这是思想方法上的类似,切勿划等号),远东的先民意识到,世界上有一个作用作功的推手,还有一个成形成质的推手。

****************************************************************

著作權歸作者所有 东学西读岛主

`著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。`

伏處村塾,不盡覩遺文祕籍之傳,不盡聞老師宿儒之論。師心自悟,偶有所得,遽夜郎自大哉。

****************************************************************


  • 本帖 1 回复
通宝推:桥上,
最后于2019-01-31 07:06:06改,共8次;
2018-12-29 12:19:24
2018-12-30 02:13:08
4384989 复 4384421
履虎
履虎`19770`[IMG]/picture/0,1812/19770_13051411.png[/IMG]`70`5179`5922`67668`从四品下:中大夫|明威将军`2007-10-05 21:39:46`0
看到这个系列还是提醒一下,对《易》从根源都错了,旁征博引

看到这个系列还是提醒一下,对《易》从根源都错了,旁征博引也没用。

为学日益,为道日损。

损之又损,以至于无为。

楼主中学西学夹杂一堆,但是框架错了,不知道说明白没有。如果只是发帖闲聊倒无所谓,如果是认真做学问,从起点已经谬之千里。

得罪了。


  • 本帖 1 回复
2018-12-30 02:13:08
帖内引用