主题:《左传》人物事略02:赵武——仁人之心 -- 桥上

大河奔流 导读 复 41 阅 32257

全看 分页 树展 一览 主题

2015-01-24 04:15:59
4089459 复 4088167
桥上
桥上`24173`/bbsIMG/face/0002.gif`70`163705`21211`826963`正四品下:通议大夫|壮武将军`2008-04-16 00:13:57`
《左传》人物事略02附:晋楚盟宋3/3 7

《成九年经》:

秦人、白狄伐晋。((p 0842)(08090012))(074)

《成九年传》:

秦人、白狄伐晋,诸侯贰故也。((p 0846)(08091101))(074)

十二月,楚子使公子辰如晋,报钟仪之使,请脩好、结成。((p 0847)(08091401))(074)

《成十年传》:

十年春,晋侯使糴茷如楚,报大宰子商之使也。((p 0848)(08100101))(074)

《成十年经》:

秋七月,公如晋。((p 0848)(08100006))(074)

《成十年传》:

秋,公如晋。晋人止公,使送葬。于是糴茷未反。((p 0851)(08100601))(074)

《成十一年经》:

十有一年春王三月,公至自晋。((p 0851)(08110001))(074)

《成十一年传》:

十一年春王三月,公至自晋。晋人以公为贰于楚,故止公。公请受盟,而后使归。((p 0852)(08110101))(074)

《成十一年经》:

晋侯使郤犨来聘,己丑,及郤犨盟。((p 0851)(08110002))(074)

《成十一年传》:

郤犨来聘,且涖盟。((p 0852)(08110201))(074)

《成十一年经》:

夏,季孙行父如晋。((p 0851)(08110003))(074)

《成十一年传》:

夏,季文子如晋报聘,且涖盟也。((p 0853)(08110401))(074)

宋-华元善于令尹子重,又善于栾武子。闻楚人既许晋-糴茷成,而使归复命矣。冬,华元如楚,遂如晋,合晋、楚之成。((p 0854)(08110801))(074)

我的粗译:

就在这一年,我们的成公九年(公元前五八二年,周简王四年,晋景公十八年),因为诸侯叛离,秦人和白狄一起侵犯了晋国。

到这年十二月,楚共王派公子辰(大宰子商)前往晋国,也算是钟仪作晋国的使者访问楚国的回访,目的是请求与晋国讲和并搞好关系。

我们成公十年春天,晋景公又派了糴茷出使楚国,作为对公子辰(大宰子商)来访的回访。

这年秋天,我们的主上去了晋国,晋人把我们主上扣了起来,让他为晋景公送葬,那时糴茷还没从楚国回去。

我们成公十一年春王三月,我们的主上从晋国回来了。一开始晋人以为我们主上倒向了楚国,所以扣留了我们主上。后来我们主上要求与他们举行了盟誓,随后他们就释放了我们主上。

紧接着,晋国的郤犨来访,同时要重申上次的盟约。

到了夏天,我们的首席执政大臣季文子(季孙行父)又去晋国回访,同时再度重申了上次的盟约。

宋国的华元与楚国的令尹子重关系很好,而且与晋国的中军元帅栾武子关系也很好。他听说楚人已经答应晋国-糴茷带去的讲和的请求,让糴茷回国复命了,于是这年冬天,华元先去楚国,再去晋国,撮合晋、楚两国的和约。

《成十二年经》:

夏,公会晋侯、卫侯于琐泽。((p 0855)(08120002))(074)

《成十二年传》:

宋-华元克合晋、楚之成,夏五月,晋-士燮会楚-公子罢、许偃。癸亥,盟于宋西门之外,曰:“凡晋、楚无相加戎,好恶同之,同恤菑危,备救凶患。若有害楚,则晋伐之;在晋,楚亦如之。交贽往来,道路无壅;谋其不协,而讨不庭。有渝此盟,明神殛之,俾队其师,无克胙国。”郑伯如晋听成,会于琐泽,成故也。((p 0856)(08120201))(074)

我的粗译:

宋国的华元终于撮合晋、楚两国达成了和约,第二年的夏五月,晋国的士燮会见了楚国的公子罢和许偃。癸亥那天(杨注:癸亥,四日。),在宋国的西门之外举行了盟誓,盟辞是:“凡晋、楚无相加戎,好恶同之,同恤菑危,备救凶患。若有害楚,则晋伐之;在晋,楚亦如之。交贽往来,道路无壅;谋其不协,而讨不庭。有渝此盟,明神殛之,俾队其师,无克胙国。(我们晋、楚两国不再互相作战,协调一致,共同救助遇到困难的诸侯。要是谁敢危害楚国,晋国会讨伐他,晋国遇上事,楚国也同样。互相多走动,保证道路畅通,一起处理出现的问题,讨伐不肯顺从的地方。谁要是不遵守此次的盟约,就由上天神祗降下雷电惩罚,让他家出征的军队覆灭,而且还不能延续他的“国”。)”

随后,郑成公前往晋国接受和约达成后的安排,与晋厉公在琐泽会面,这是因为晋厉公在达成和约后尚未回到国都。

一些补充:

“琐泽”(杨注:“琐泽”,《公羊》作“沙泽”。沙、琐古声部与韵部皆同,可通假。定七年《经》“盟于沙”,《传》作“盟于琐”,尤可证。琐泽,《汇纂》据《晋地道记》,谓在今河北-大名县境。王夫之《稗疏》以为今河北-涉县治。据《传》当是晋地,王说较可信。#据“郑伯如晋”之文,琐泽当是晋地。沈钦韩《地名补注》谓郑地,盖误以琐泽与襄十一年之琐为同一地。),推测位置为:东经113.67,北纬36.56(涉县-涉城镇)。

————————————————————

《成十二年经》:

秋,晋人败狄于交刚。((p 0855)(08120003))(074)

《成十二年传》:

狄人间宋之盟以侵晋,而不设备。秋,晋人败狄于交刚。((p 0856)(08120301))(074)

我的粗译:

狄人趁着宋之盟侵犯晋国,但部队不进行警戒,结果在这年秋天,被晋人在交刚那里打败了。

一些补充:

杨伯峻先生注“晋人败狄于交刚。”曰:

赤狄已被晋人全部灭亡,此狄当是白狄。

“交刚”(杨注:交刚不详所在,或以为即今山西-隰县。),我估计其位置为:东经110.9,北纬36.6(隰县城南)。

————————————————————

《成十二年传》:

晋-郤(xì)至如楚聘,且涖(lì)盟。楚子享之,子反相,为地室而县(xuán)焉。郤至将登,金奏作于下,惊而走出。子反曰:“日云莫矣,寡君须矣,吾子其入也!”宾曰:“君不忘先君之好,施及下臣,贶(kuàng)之以大礼,重(zhòng)之以备乐。如天之福,两君相见,何以代此?下臣不敢。”子反曰:“如天之福,两君相见,无亦唯是一矢以相加遗,焉用乐?寡君须矣,吾子其入也!”宾曰:“若讓(让)之以一矢,祸之大者,其何福之为?世之治也,诸侯間于天子之事,则相朝也,于是乎有享、宴之礼。享以训共(gōng)俭,宴以示慈惠。共俭以行礼,而慈惠以布政。政以礼成,民是以息。百官承事,朝而不夕,此公侯之所以扞城(gǎn chéng)其民也。故《诗》曰:‘赳赳武夫,公侯干城(gān chéng)。’及其乱也,诸侯贪冒,侵欲不忌,争寻常以尽其民,略其武夫,以为己腹心、股肱、爪牙。故《诗》曰:‘赳赳武夫,公侯腹心。’天下有道,则公侯能为民干城,而制其腹心。乱则反之。今吾子之言,乱之道也,不可以为法。然吾子,主也,至敢不从?”遂入,卒事。归以语范文子。文子曰:“无礼,必食言,吾死无日矣夫!”((p 0857)(08120401))(074)

冬,楚-公子罢如晋聘,且涖盟。十二月,晋侯及楚-公子罢盟于赤棘。((p 0858)(08120402))(074)

我的粗译:

晋国的郤至前往楚国访问,并且要重申宋之盟的盟约。楚共王设宴招待他,司马子反是宴会上楚共王的助手。楚人在正堂下面修了一个地下室,把那些钟鎛悬挂在这个地下室里,等郤至登堂的时候,脚下忽然传出了钟鎛之声,把他吓了一跳,赶紧跑了出去,再也不肯进来。子反只好出去劝驾,对他说:“日云莫矣,寡君须矣,吾子其入也!(现在天已经晚了,敝国国君还在等着,大人您还是赶紧进去吧。)”

子反的客人(郤至)回答说:“君不忘先君之好,施及下臣,贶之以大礼,重之以备乐。如天之福,两君相见,何以代此?下臣不敢。(主上不忘两国先君的友好,施惠于下臣,以这样隆重的礼节接待我,还让人演奏最高规格的音乐,那要是有朝一日如天之福,两国国君相见,那时该怎么办呢?下臣可不敢接受这么重大的礼遇。)”

子反告诉他:“如天之福,两君相见,无亦唯是一矢以相加遗,焉用乐?寡君须矣,吾子其入也!(要是真有那么一天,如天之福,两国国君相见,那不过是多加上一枝箭的事,还用得着什么音乐?敝国国君还在等着,大人您还是赶紧进去吧。)”(子反是说“王不见王”,两国国君相见只能是在战场上,所以会用箭来招待。)

子反的客人(郤至)只好说:“要是以箭来招待,那就是天大的祸事了,还有什么福可言?天下太平,各家诸侯朝觐天子之余,也会互相朝见,也就有了享、宴之礼,享的目的是阐释共(恭)俭,宴的目的是展现慈惠,行礼的时候要共俭,布政的时候要慈惠,政以礼成,“民”才能休养生息。百官也照此办理,早朝就把公事处理完毕,不用晚上再兴师动众,这就是公侯们护佑他们“民”的方式啊,所以《诗》里才说:‘赳赳武夫,公侯干城。’如果天下大乱,各家诸侯只顾自己的贪欲,互相争斗,为了一点土地就让“民”流血流汗,笼络那些武夫们,作为自己的腹心、股肱和爪牙,那就是《诗》里说的‘赳赳武夫,公侯腹心’了。天下有道,则公侯能为民干城,而制其腹心;乱则反之。您今天的话,乱之道也,不可以为法。不过您是主人,‘至’怎敢不听您的安排。”

于是郤至进入堂上,完成了朝聘中的享、宴之礼。

郤至回国以后,把这事告诉了范文子(士燮),范文子说:“无礼,必食言,吾死无日矣夫!”

这年冬天楚国的公子罢前往晋国访问,同时重申宋之盟的盟约。十二月,晋侯(晋厉公)与楚国的公子罢在赤棘举行了盟誓。

一些补充:

杨伯峻先生注“日云莫矣”曰:

云字无义,为语中助词。莫,暮本字,但此非昏暮义。《礼记聘义》:“聘射之礼,至大礼也。质明而始行事,日几中而后礼成,非强有力者弗能行也。故强有力者将以行礼也,酒清人渴,而不敢饮也;肉干人饥,而不敢食也;日莫人倦,齊庄正齊,而不敢解惰。”聘礼始于晨,终于午前,而言“日莫人倦”,可见“日莫”非指黄昏,而是指日将正中时。章炳麟《读》引《贾子脩政语下》“旭旭然如日之始出,暯暯然如日之正中,暗暗然如日之已入”,谓此“日莫”之“莫”即“暯暯然”之“暯”,则“日云莫矣”,实为日将正中。然刚迎宾行礼,不能日将正中。“日云莫矣”,仅表示时间已不早而已。

杨伯峻先生注“赳赳武夫,公侯干城”和“赳赳武夫,公侯腹心”曰:

郤至将“公侯干城”与“公侯腹心”分为两截,有正反不同之义,此古人“断章取义”,不必与《诗》原意相合。

“赤棘”(杨注:赤棘,晋地,但不详今地何在。),我估计总在绛与新田附近一带。

如范文子所料,果然,没几年,楚人又来进攻,被晋人打败,就是著名的鄢陵之战。


  • 本帖 1 回复
最后于2015-01-25 00:28:44改,共1次;
2015-01-24 04:15:59

全看 分页 树展 一览 主题